Ellen Ueberschär, Christina Aus der Au, Markus Dröge und Ilse Junkermann stellen am Brandenburger Tor das Plakat vor.

Zaproszenie na Kirchentag

Informacje w języku polskim

Co to jest Kirchentag (Dzie? Ko?cio?a)?

Ewangelickie Dni Koęcio?a w Niemczech to ?wi?to Ko?cio?a, miejsce spotka? ponad 100 000 ludzi w ró?nym wieku, ró?nych religii i pochodzenia, którzy chc? rozmawia? na aktualne, wa?ne i poruszaj?ce tematy. Jest to przestrze? dialogu spo?ecznego i dyskusji organizowana co dwa lata przez 5 dni.

Centrum i sercem Kirchentagu s? jego uczestnicy. Kirchentag to miejsce spotkania, ale równie? do?wiadczenia Ko?cio?a w innym kontek?cie. Kirchentag inspiruje i wzbogaca o do?wiadczenia, tak ró?ne, jak ró?ni s? jego uczestnicy.

?rednio 5000 osób to uczestnicy z zagranicy z blisko 80 ró?nych krajów. To sprawia, ?e Kirchentag, jest nie tylko forum ekumenicznym, ale wydarzeniem przyczyniaj?cym si? równie? do zbli?enia i wzajemnego zrozumienia ludzi z ró?nych kr?gów kulturowych.

Kirchentag jest te? m?ody, blisko po?owa uczestników jest poni?ej 30 roku ?ycia.

Kirchentag oferuje bogaty program. W przeci?gu 5 dni odbywa si? ponad 2500 wydarze?: kulturalnych, duchowych i spo?ecznych. Pocz?wszy od nabo?e?stwa inauguruj?cego dni i wieczornego spotkania w ?rod?, poprzez warsztaty, wystawy, koncerty, nabo?e?stwa, godziny biblijne, wyk?ady, dyskusje, po nabo?e?stwo ko?cz?ce w niedziel?.

Punkty programu s? tak ró?norodne, jak ró?norodne jest ?ycie spo?eczne i religijne. Pytania o sprawiedliwo?? w zglobalizowanym ?wiecie, ochron? stworzenia, godno?? cz?owieka. Rozmowy mi?dzywyznaniowe, koncerty, spotkania z ciekawymi lud?mi z polityki, gospodarki, mediów, ko?cio?a, artystów. Wszyscy s? cz??ci? ca?o?ci i przyczyniaj? si? do wyj?tkowo?ci ka?dego Kirchentagu.

Kirchentag jest równie? wydarzeniem wspó?tworzonym przez jego uczestników. Blisko po?owa z nich aktywnie bierze udzia? w programie, ?piewa w chórach, wyst?puje w sztukach teatralnych, czy te? prezentuje si? na stanowiskach na targach mo?liwo?ci. Organizacja i logistyka tego przedsi?wzi?cia nie by?aby te? mo?liwa bez blisko 5000 wolontariuszy. Bez nich Kirchentag nie móg?by istnie?.

Kto odwiedza Kirchentag, do?wiadcza, ?e chrze?cija?stwo na ?wiecie jest kolorowe. Zaanga?owanie, kreatywne pomys?y o?ywiaj? wiar? i ?ycie chrze?cijan. To jest ?ywa ekumenia. Od pocz?tku swego istnienia Kirchentag jest forum dialogu z organizacjami ?wieckimi Ko?cio?a rzymskokatolickiego i z komitetem centralnym niemieckich katolików. Uwie?czeniem tej wspó?pracy s? organizowane od 2003 roku ekumeniczne Kirchentagi.

Ale nie tylko chrze?cija?skie wspólnoty religijne s? obecne na Kirchentagu. Od 1960 lat jest to tak?e miejsce dialogu mi?dzyreligijnego. Na Kirchentagu poszukuje si? punktów wspólnych ró?nych religii, nie przemilczaj?c tego, co nas dzieli. Bycie razem religii i kultur nie oznacza, ?e wszyscy trac? swoj? to?samo??. Tak wi?c dialog ?ydowsko-chrze?cija?ski i islamsko-chrze?cijanski s? sta?a cz??ci? ka?dego Kirchentagu.

36. Kirchentag 2017 w Berlinie i Wittenberdze

Kirchentag w Berlinie i Wittenberdze b?dzie czym? szczególnym, poniewa? b?dzie to równie? jubileusz 500 lat Reformacji.

Liczne g?ówne punkty programu Kirchentagu, takie jak: nabo?e?stwo na rozpocz?cie, wieczór spotka?, godziny biblijne i dyskusje spo?eczno-polityczne b?d? odbywa?y si? w Berlinie. Pojedyncze punkty programu b?d? organizowane go?cinnie w Wittenberdze. Wydarzenia w Berlinie m.in. targi mo?liwo?ci b?d? organizowane na terenach targowych oraz w centrum Berlina i Poczdamu. Do wszystkich miejsc b?dzie mo?na dotrze? komunikacj? miejsk?.

è

Š

Diese Seite teilen